کمیته ها

انجمن در راستای اهداف خود دارای 5 کمیته تخصصی به شرح زیر می باشد که به عنوان بازو های اجرایی-عملیاتی هیات مدیره فعالیت می کنند:

  • کمیته آینده پژوهی و سیاست گذاری (برنامه ریزی برای توسعه صنعت، انتقال فناوری، ارائه مشاوره، ایجاد نظام مهندسی پلیمر و شیمی)
  • کمیته IT و انتشارات (انتشار مجله ی انجمن، انتشار کتاب های تایید شده توسط هیات مدیره انجمن)
  • کمیته ی مسئولیت های اجتماعی(عضوگیری بسیار وسیع و افزایش دایره ی اعضای انجمن، برگزاری رویدادها)
  • کمیته ی برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها (برگزاری سمینار ها و سخنرانی ها)
  • کمیته ی کارآفرینی، جوانان، نوآوری و تجاری سازی