3 تیر 1403 ساعت 18:31

گزارش بازدید از شرکت ایرانخودرو

مقدمه ای درباره شرکت ایرانخودروسال تاسیس: مردادماه 1931سرمایه اولیه: 111 میلیون ریالسال ثبت در اداره ثبت شرکتهای تهران: شهریورماه 1931شماره ثبت: 2938تولید اولیه شرکت: اتوبوسهای