آیین نامه عضویت در انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران

عضویت و شرایط آن :

كليه فعالین در ارتباط با موضوع فعالیت انجمن ميتوانند با داشتن شرايط زير به عضويت انجمن درآيند:

الف – داشتن تابعیت ایرانی

ب- دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت  معتبر در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور

ج – شاغل در حرفه مهندسی پلیمر و شیمی در حوزه فعالیت انجمن با ارائه مدارک شناسایی معتبر شامل گواهی کار و مدارک فارغ التحصیلی و قراردادهای انجام کار

د –  پذیرش و تعهد به رعایت مفاد اساسنامه

ﻫ ـ پرداخت حق ورودیه و عضویت سالیانه

تبصره 1 – در صورتیکه اعضا  هر یک از  شرایط عضویت را از دست بدهد یا به دلیل محرومیت اجتماعی بر مبناء احکام قطعی مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران، عضویت ایشان تا احراز مجدد شرایط فوق تعلیق می گردد .

تبصره 2– تعلیق نوعی توقف عضویت است که با زایل گردیدن هر یک از شرایط عضویت بوجود می‌آید. در صورت اعاده شرط زایل شده، مجدداً عضویت واجد اعتبار خواهد شد و عضو محق به استفاده از حقوق قانونی خویش می‌شود، منوط به اینکه حق عضویت و دیگر تعهدات مالی خود نسبت به انجمن را برای کل دوره تعلیق پرداخت نماید.

تبصره 3ـ آن دسته از اعضاء که به هردلیل شرایط عضویت خود را از دست بدهند حق شرکت در مجامع عمومی، رأی دادن و نامزد شدن برای ارکان و استفاده از خدمات “ انجمن” را نخواهند داشت.

آخرین نوشته ها